SACRED JOURNEY MYSTERY SCHOOL

Lemurien/Lemuria

I Lemurien levde människan av och för Moder Jord. Det var en tid av ren kärlek och alla hjälpte varandra. Om någon var hungrig, fick den mat. Om någon var frusen, fick den värme. Kärlek var till för alla och de såg varandra som sin jämlike. Ingen ansåg sig vara bättre än någon annan. 

Lemurianerna kommunicerade med telepati och de behövde inte använda ord för att prata med varandra. Deras energi var mycket högre än vad den är idag och de kunde kommunicera med djuren och naturen på ett mycket djupare plan. Oturligt nog, så bestämde Moder jord att det var dags för en förändring. Kanske för att det var tid för mänskligheten att utvecklas.

Lemurien föll och människorna var tvungna att fly. Om de överlevde, vill säga. En stor flodvåg blev slutet för Lemurien och de som överlevde tog sig till det nya landet: Atlantis...


In Lemuria, people lived by and for  Mother Earth. This was a time of pure love and everyone helped each other out when needed. If someone was hungry, they were given food. If someone was cold, they were given warmth. Love was for everyone and no one thought better of themselves.  

The Lemurians were telepathic and they didn´t need vocals to talk to each other. Their energy were much higher than ours are today and they even had a different way of comunicating with the nature. Unfortunatily, the Mother decided it was time for a change. Maybe because it was time for mankind to learn. 

Lemuria fell and all the humans living there had to find other places to live on. If they survived that is. A massive wave of water destroyd Lemuria and all the living in it. The people who survived, come to live in the new world; Atlantis...


Atlantis

Atlantis steg ur Lemurien och man kan se på Atlantis som en mer avancerad era. Här började man lära sig att jobba med energier och kristaller.

Under Atlantis tid, fick man hjälp från intelligenta varelser från Plejaderna och Sirius. Tillsammans höjde de energin på jorden och det behövdes verkligen just då. Men något gick fruktansvärt fel.

Männsikorna förstod hur de skulle använda kristaller i sitt arbete och i takt med att de lärde sig mera, så blev de också girigare. Man använde Lemurianerna som slavar och de fick jobba hårt och vissa utfördes även experiment på. Det ledde till slutet för Atlantis, som ändå varit en stortid under flera tusen år. Atlantis gick under, precis som Lemurien tidigare gjort och från Atlantis steg Avalon upp ur dimmorna...


Atlantis rose from Lemuria and you can see Atlantis as an advanced era, where the humans began to understand how to work with energies. 

The Atlantians had some help from the intelligent creatures from the Pleijades and Sirius and together they rose the energylever on earth. Something that was truly needed at the time. But something went terrible wrong.

Once the humans began to understand the power of crystals, it all went to far. The Atlantians had the Lemurians as slaves and made them work hard and they even made experimental things on them. That led to the final stage of Atlantis, who´d been a great era for thousands of yeras. It sank, just the way Lemuria once did. And from Atlantis, Avalon rose from the mists...

Avalon

Avalon är grönt och ödmjukt. Avalon bär energin från det Gudomligt feminina och Gudinnan finns i de heliga landskapen. 

Avalon är en energi som skapades ur Lemurien och Atlantis, som föll på grund av människans vilja att härska.  Avalon har länge legat dolt, för att människan inte varit redo att lära av sina misstag och för att de så länge blundat för det oundvikliga. Avalon stiger återigen från dimman och det bär med sig ett viktigt budskap till mänskligheten: 

Vi måste återigen leva av och för Moder Jord och vi behöver leva i fred och harmoni med naturen och varandra.  När vi lever genom Hennes cykler, kommer vi finna den balans som vi så väl behöver. Inte på grund av pengar. Inte på grund av begäret att äga saker. Inte för att vi vill visa upp oss för andra. Nej, vi gör det för att Vi Älskar varandra och Vi Älskar Moder Jord och vi vill fortsätta leva på den här planeten och den vackra natur som omger oss. 

Låt Gudinnan visa dig vägen och låt Henne ta fram den Gudomliga inom dig. Avalon är för alla och Gudinnans energi finns där för dig att upptäcka...


Avalon is green and humble. Avalon is all about the divine and the Great Goddess are within the holy land. 

Avalon are the energy that was created from Lemuria and Atlantis, who fell because of the man´s will to rule and possess. Avalon was hidden within the mists for a long time, mostly because mankind wasn´t ready to face their lesson, but Avalon are rising once more  through the Goddes, the Divine Femnine.  Avalon are rising from the mists and it holds an important message to the humans: We need to live of the land once more and we need to live in peace and harmony with the Great Mother. By living through Her cycle, we will find the balance that we so need.  Not because of money or power. Not because of the need to own things. Not becasue we need to show  ourselves of for oneanother, but because We Love each other and We Love our Mother Earth and we want to keep living on this planet and we want to keep living in this beautiful nature that surrounds us. 

Let the Goddess  lead you the way and let Her bring out the Divine Feminine that  dwells within you. Avalon are for everyone and it holds the energy of the Great Goddess for you to discover... 

Skapa din hemsida gratis!